Om het overblijven voor u, uw kind en de overblijfkrachten gezellig, veilig en goed te laten verlopen, is een aantal regels opgesteld. We verzoeken u als ouder/verzorger de algemene regels door te lezen en de overblijfregels door te spreken met uw kind(eren).

De overblijf – gang van zaken

Groep1 t/m 8
Pauze tussen12.00-13.00
Etenstijd12.00-12.20/12.30
Buitenspelen/pauze12.20/12.30-12.50
Overblijfkracht aanwezig tussen11.50-13.00

 

Algemene werkafspraken

 • Er is 1 overblijfkracht per 15 kinderen aanwezig.
 • De overblijfkrachten bieden de kinderen de gelegenheid om tot ontspanning te komen, ervan uitgaande dat de middagpauze voor de kinderen vrije tijd is.
 • De overblijfkrachten streven ernaar tijdens de lunchpauze de sfeer prettig en positief te houden, zodat de kinderen zich veilig en geborgen voelen.
 • Er wordt van de overblijfkrachten en kinderen verwacht dat ze respectvol met elkaar omgaan.
 • Rustig lopen in de school!
 • Na de overblijf worden bijzondere zaken door de overblijfkracht bij de leerkracht gemeld.
 • Kinderen mogen alleen bij een vriendje eten indien een ouder/verzorger hier schriftelijk of mondeling toestemming voor heeft gegeven.

Voor en tijdens het eten

 • Om 12.00 gaat iedereen naar de overblijfruimtes. Er zijn 4 overblijfgroepen. Groep 1 en 2 blijft over in een van de kleuterlokalen, groep 3 en 4 op de dependance en groep 5 t/m 8 in de gemeenschapsruimte en in een klaslokaal van de bovenbouw.
 • Voor het eten bezoeken de kinderen eerst het toilet en wassen de handen op verzoek van de overblijfkrachten. Tijdens het eten wordt er zo min mogelijk gelopen.
 • Alle kinderen zoeken een plekje, nemen rustig plaats en leggen hun eten klaar. Naast het brood en een beker drinken en een eventuele gezonde snack hebben ze niets bij zich.
 • Als iedereen zit, wordt begonnen met een minuutje stilte, pas daarna wordt gegeten en gedronken.
 • De kinderen eten onder begeleiding van een overblijfkracht. De overblijfkracht vinkt bij aanvang de presentielijst af. De presentielijsten worden opgehaald door de coördinator.
 • Broodtrommels e.d. zijn van een naam voorzien.
 • Er wordt van de kinderen verwacht dat ze ten minste één boterham opeten en hun drinken opdrinken.
 • Alleen de kleuters mogen tijdens het eten naar het toilet.
 • Van de kinderen wordt verwacht dat zij netjes op de stoel zitten met de benen onder de tafel. Met eten of drinken blijven de kinderen zitten, er wordt niet rondgelopen.
 • Iedereen blijft zitten totdat de overblijfkracht de maaltijd heeft afgesloten.
 • Na het eten ruimt elk kind zijn eigen spullen op en worden de tassen naar de bak/kapstok teruggebracht.
 • Kinderen nemen de restjes van de lunch mee naar huis.

Spelen

 • Bij mooi weer spelen de kinderen buiten.
 • Bij slecht weer worden er binnen activiteiten aangeboden in de ruimten waar zojuist gegeten is.
 • Speelgoed binnen en buiten: alleen het speelgoed van de overblijf wordt gebruikt. Kinderen nemen geen eigen speelgoed mee.
 • Groep 1 en 2 speelt op het kleuterplein, groep 3 en 4 op het plein van de dependance en groep 5 t/m 8 op het plein bij de hoofdingang.
 • Jassen blijven aan als de overblijfkracht dat zegt.
 • De kinderen blijven op het schoolterrein.
 • Fietsen op het schoolplein is niet toegestaan.
 • Kinderen die buiten spelen melden het aan de overblijfkracht als ze naar binnen willen.
 • Om 12.50 uur is de overblijftijd officieel voorbij en geeft de overblijfkracht aan dat het overblijfspeelgoed ingeleverd moet worden. De overblijfkrachten en kinderen ruimen samen op.
 • Indien een ouder/verzorger een kind tijdens het overblijven wil ophalen, moet dit gemeld worden bij de coördinator. De overblijfkrachten letten er op, dat de kinderen zo schoon mogelijk naar binnen gaan.
 • De pleinwacht, dat is een van de leerkrachten, komt om 12.50 uur naar buiten en neemt de verantwoording over de kinderen over. Kinderen die binnen gespeeld hebben moeten nu naar buiten om alsnog een frisse neus te halen.

Regels

De school hanteert de volgende schoolregels:

 1. Bij problemen proberen de kinderen dit eerst volgens de kanjerregels op te lossen. Eventueel vragen zij hulp aan één van de overblijfkrachten.
 2. Zowel de kinderen als de overblijfkrachten gaan respectvol met elkaar om: luisteren naar elkaar en helder, respectvol en met normaal stemvolume communiceren. Iedereen wordt in zijn/haar waarde gelaten en alle kinderen spelen met elkaar zonder uitsluiting van kinderen. De school hanteert een pestprotocol welke tevens tijdens de overblijftijd van kracht is.
 3. Kinderen blijven op het schoolplein of binnen onder toezicht van de overblijfkrachten. We houden toezicht op alle overblijfkinderen.

Kanjerregels

Kinderen horen zich prettig te voelen op school. Daarvoor hebben we regels afgesproken waar we ons aan moeten houden in de groepen en op het plein. Ook tijdens de overblijf hanteren we de basisregels uit de kanjertraining:

 • we vertrouwen elkaar
 • we helpen elkaar
 • niemand speelt de baas
 • we lachen elkaar niet uit
 • je bent niet zielig

Verantwoordelijkheden van de coördinator

 • Verantwoordelijk voor het goed verlopen van de overblijf. Hieronder wordt verstaan: ervoor zorgen dat de overblijfkrachten (nieuwe) regels en afspraken toepassen/nakomen, hen helpen en bijsturen, bij klachten erop toezien dat de juiste procedure gevolgd wordt en controleren of het opgelost is.
 • Aanspreekpunt voor alle betrokkenen (Eigen&Wijzer, ouders/verzorgers, overblijfkrachten, leerkrachten en directie).
 • Begeleiden en inwerken van nieuwe overblijfkrachten (i.s.m. andere overblijfkrachten).
 • Verzamelen presentielijsten, verwerken nieuwe aanmeldingen en doorvoeren van mutaties.
 • Beheer materialen (spelletjes, kleurplaten e.d.) en bijhouden van de voorraad.
 • Verantwoordelijk voor de inrichting, het beheer van de gegevens en gebruik van TSOpro.
 • De school heeft een pestprotocol. Het is uiterst belangrijk dat de overblijfkrachten gelijk ingrijpen als ze zien dat iemand wordt gepest. Dit wordt gelijk gemeld aan de coördinator, die het met de leerkracht opneemt.
 • Zicht houden (samen met de school, die verantwoordelijk is) op de staat van de EHBO-materialen.
 • Als tijdens het overblijven iets bijzonders met een kind is gebeurd, wordt dit gemeld aan de leerkracht van het betreffende kind en de administratie van Eigen&Wijzer.

Wanneer tijdens het overblijven een kind moeilijk te hanteren is

Bij een conflict met een kind wordt als volgt gehandeld:

 • Stap 1: De overblijfkracht neemt het kind apart en gaat een gesprek aan. Dit kan evt. buiten de overblijf om en in overleg met de coördinator gebeuren.
 • Stap 2: De overblijfkracht bespreekt het met de leerkracht en of coördinator. De overblijfkracht bespreekt het storende gedrag met het kind en met de coördinator. Er worden met elkaar afspraken gemaakt welke na een afgesproken periode met elkaar worden geëvalueerd.
 • Stap 3: Indien nodig neemt de coördinator contact op met de ouder en worden afspraken gemaakt.

Bij klachten van ouders of leerkrachten over overblijfkrachten of het overblijven

Klachtprocedure

Bij Eigen&Wijzer en de Rehobothschool doen we dagelijks ons best respectvol om te gaan met de kinderen en de ouders/verzorgers. Dat gaat meestal goed, maar soms loopt de opvang of het contact niet naar ieders tevredenheid. Als een gewenste reactie of actie uitblijft of een bejegening als onheus wordt ervaren, kan een klacht ontstaan. Voor de kwaliteit van onze opvang achten wij het belangrijk om te weten waar ontevredenheid over bestaat en nemen we klachten serieus. Deze regeling is bedoeld om ouders/verzorgers een mogelijkheid te bieden om — volgens een vastgelegde procedure — hun klacht aan de orde te stellen.

Uitgangspunt

Voorkomen is beter dan genezen. Binnen Eigen&Wijzer/Rehobothschool willen we voorkomen dat er aanleiding is voor klachten. Daarvoor is belangrijk dat zowel de ouders/verzorgers als de medewerkers tijdig bij elkaar aankloppen als er ergens onvrede over bestaat. In een gesprek zal vaak de oorzaak van de onvrede gevonden en opgelost kunnen worden.

Oneens

Als u als ouder/verzorger het niet eens bent met de wijze waarop u of uw kind behandeld, bejegend, en/of verzorgd wordt, dan kunt u dit kenbaar maken. De meest aangewezen persoon om mee te praten is diegene die de onvrede bij u gewekt heeft. Heeft dat geen effect dan kunt u zich het beste richten tot de TSO-coördinator. Er zal naar gestreefd worden om de oorzaak van de onvrede in een gesprek weg te nemen en/of naar ieders tevredenheid tot een oplossing te komen.

Indien dit gesprek niet leidt tot een oplossing en de onvrede blijft bestaan, kan de ouder/verzorger een brief sturen naar de Overblijf Commissie (OC). Het adres is Lindelaan 106, 1231 CN Loosdrecht t.n.v. Overblijf Commissie.

In de OC zijn de directie van de school, de directie van Eigen&Wijzer, een afgevaardigde van de MR van school en een afgevaardigde van de Oudercommissie van Eigen&Wijzer Loosdrecht vertegenwoordigd.
Binnen 6 weken volgt een reactie vanuit de OC op de ingestuurde klacht.